درباره ما - > شرکت ارجان پی

  • با توجه به اهمیت گسترش فعالیت های شرکت در زمینه های فوق الذکر و همین طور توجه به سرعت تغییرات محیطی و نگرش تخصصی مدیریت شرکت ارجان پی را برآن داشت تا این فعالیت ها را در قالب شرکت های تابعه تفکیک نماید تا در چارچوب گروه و در زنجیره فعالیت های مکمل با یکدیگر در قالب شرکت های تخصصی عمل نمایند.
  • تلاش های انجام شده در زمینه گروهی شدن شرکت ها و فعالیت به صورت یک شرکت هلدینگ مستلزم توجه به موضوعات مهمی از جمله سابقه علمی و عملی مناسب، نیروی تخصصی و همچنین استراتژی طولانی مدت و کوتاه مدت است که مدیریت شرکت ارجان پی با در اختیار داشتن تمامی این امکانات، اقدام به جداسازی بخش های تخصصی خود تحت عنوان شرکت های تابعه نمود و به عنوان یک سازمان قدرتمند، بر آن شد تا فعالیت های خود را به هلدینگ تبدیل کند.
  • تلاش های انجام شده در زمینه گروهی شدن شرکت ها و فعالیت به صورت یک شرکت هلدینگ مستلزم توجه به موضوعات مهمی از جمله سابقه علمی و عملی مناسب، نیروی تخصصی و همچنین استراتژی طولانی مدت و کوتاه مدت است که مدیریت شرکت ارجان پی با در اختیار داشتن تمامی این امکانات، اقدام به جداسازی بخش های تخصصی خود تحت عنوان شرکت های تابعه نمود و به عنوان یک سازمان قدرتمند، بر آن شد تا فعالیت های خود را به هلدینگ تبدیل کند.